Werkwijze

Na het eerste contact (telefonisch of email) kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van het intakegesprek. Vooraf het intakegesprek stuur ik u een behandelingsovereenkomst, deze kunt u vast doorlezen en zo mogelijk invullen. Graag meenemen naar de intake.

Er volgt een intakegesprek waarin we het probleem of de situatie bespreken en een einddoel gaan vastleggen. Hierna kunt u aangeven of u verder wilt gaan met de therapie.

Vervolgens kan de therapie beginnen. De technieken die ik gebruik overleg ik met u, zodat we in samenspraak de weg kunnen volgen die bij u past en zodoende uw einddoel kunnen behalen.

Na een aantal sessies evalueren we of we de doelen hebben gehaald of niet en of we op de goede weg zijn.

Sessie

Inclusief voor- en nagesprek duurt een sessie voor volwassenen maximaal anderhalf uur.

Bij jongeren tot 20 jaar en ouderen na ongeveer hun 65e duurt een sessie ongeveer een uur.

Indien gewenst kunnen de sessies in het Fries gedaan worden.

Kosten en vergoedingen

• Volwassenen 21 t/m 64 jaar          € 80,00 per sessie

• Volwassenen 65 jaar en ouder     € 65,00 per sessie

• Kinderen 12 t/m 20 jaar                € 65,00 per sessie

Alle prijzen gelden voor zowel het intake/kennismakingsgesprek als voor een sessie.

Voor vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Hier vindt u een overzicht van verzekeraars.

Werktijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Bereikbaarheid bij afwezigheid

Bij afwezigheid tijdens vakanties, in de weekenden en de avond en u heeft dringende hulp nodig, kunt u uw huisarts bellen of de crisisdienst.

Wachttijd

Er is een wachttijd van 8-12 weken. U kunt wel vast een afspraak maken.

Wijze van betalen

Dezelfde dag of een dag erna, krijgt u de factuur via de mail opgestuurd. Deze kunt u (als u aanvullend bent verzekerd) bij vele zorgverzekeraars (zie vergoedingen) declareren. U hebt dan een betalingstermijn van 14 dagen. U mag ook contant betalen. Met pin is op dit moment nog niet mogelijk. Wilt u de factuur op papier mee krijgen, dan kunt u dit aangeven.

Afspraak annuleren

Bij afwezigheid, kunt u 24 uren van te voren de voicemail inspreken of een mail sturen. Bij latere afmelding ben ik genoodzaakt om een tarief in rekening te brengen. Bij een eerste keer, zal ik de helft van het bedrag in rekening brengen, bij een tweede keer het gehele bedrag.

Verdere informatie

Ik ben aangesloten bij:

Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten

registratienr.: 11027

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

registratienr.: 403080R

Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

Kvk: 53009096

Reknr: NL80 RABO 0136707602

AGB code zorgverlener: 90044951

AGB code praktijknummer: 90053625

Btw-id: NL001463982B36

Privacyverklaring:

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik uw gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Van uw behandeling leg ik een dossier aan. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Ik gebruik een digitaal dossier voor de facturering, waarin uw naam, adres, postcode en woonplaats worden vermeld. Daarnaast uw geboortedatum, polisnummer, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling ‘consult hypnotherapie’ en de kosten van het consult.

Mijn computer is volgens alle wetten afgeschermd.

Tevens gebruik ik een papieren dossier (deze worden in een afgesloten kast bewaard), hierin staan bovenstaande gegevens, met daarnaast uw telefoonnummer, email-adres en de naam van de huisarts. Hierin staat ook uw behandeldoel en verdere gegevens van de behandelingen.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

– Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens

– Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

– Als ZZP-er alleen toegang heb tot de dossiers

– Mij houdt aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

– Als ik overleg heb met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek bespreek uit de praktijk, dit altijd anoniem en onherkenbaar doe

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden, uitsluitend en alleen na jouw expliciete toestemming:

– Voor collegiaal overleg met huisarts of een andere behandelaar

– Om andere zorgverleners te informeren als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar

– Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens

Jouw gegevens worden in het cliënten dossier, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Minderjarigen

Vooraf de intake, krijgt u een behandelovereenkomst toegestuurd, die beide ouders moeten ondertekenen. Als u het formulier meeneemt naar de intake, kunnen we beginnen met de behandeling.

Zo mogelijk geven beide ouders bij kinderen van 12 t/m 15 jaar schriftelijke toestemming tot de behandeling en daarmee het vastleggen van gegevens in het dossier. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn en het in belang van de cliënt is om de behandeling toch door te laten gaan, is schriftelijke toestemming van 1 ouder mogelijk, mits die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.

De therapeut wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt.

Een kind-sessie duurt ongeveer een uur. Oudergesprekken waarin afstemming plaatsvindt met de ouders, kunnen deel uitmaken van de behandeling.

Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt en ouders/voogd. Jouw gegevens worden in het cliënten dossier, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard vanaf je 18e verjaardag.

Klachtenprocedure

Wat te doen bij problemen met de therapeut?

Ik zet me in voor een zo goed mogelijke dienstverlening, desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelswijze van de therapeut. Ik zou het fijn vinden dat u dit met mij bespreekt. Bent u dan nog niet tevreden? Dan hebt u altijd het recht om de therapie bij mij te stoppen en bij de NBVH op zoek te gaan naar een andere therapeut.

Wat als u een klacht heeft?

Ook dan, bespreekt u de klacht eerst met mij. Dan kunnen we bespreken wat er precies aan de hand is. Als we er samen niet uitkomen of u heeft een zodanige klacht die u niet met mij wilt of kunt bespreken, dan leest u in de NBVH Regeling Klachten hoe u kunt handelen..